แบบทดสอบ

อัตนัย
พื้นฐานการใช้งานแมทแลบเข้าสู่บททดสอบ
เนื้อหาบทนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเข้าสู่บททดสอบ
รากของสมการเข้าสู่บททดสอบ
ระบบสมการเชิงเส้นเข้าสู่บททดสอบ
การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงเข้าสู่บททดสอบ
การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุดเข้าสู่บททดสอบ
การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลขเข้าสู่บททดสอบ
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเข้าสู่บททดสอบ
ปรนัย
พื้นฐานการใช้งานแมทแลบเข้าสู่บททดสอบ
เนื้อหาบทนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเข้าสู่บททดสอบ
รากของสมการเข้าสู่บททดสอบ
การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลขเข้าสู่บททดสอบ
การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุดเข้าสู่บททดสอบ
การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงเข้าสู่บททดสอบ
ระบบสมการเชิงเส้นเข้าสู่บททดสอบ
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเข้าสู่บททดสอบ