แบบทดสอบ

อัตนัย
พื้นฐานการใช้งานแมทแลบเข้าสู่บททดสอบ
เนื้อหาบทนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเข้าสู่บททดสอบ
รากของสมการเข้าสู่บททดสอบ
ระบบสมการเชิงเส้นเข้าสู่บททดสอบ
การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงเข้าสู่บททดสอบ
การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุดเข้าสู่บททดสอบ
การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลขเข้าสู่บททดสอบ
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเข้าสู่บททดสอบ
ปรนัย
พื้นฐานการใช้งานแมทแลบเข้าสู่บททดสอบ
เนื้อหาบทนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเข้าสู่บททดสอบ
รากของสมการเข้าสู่บททดสอบ
การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลขเข้าสู่บททดสอบ
การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุดเข้าสู่บททดสอบ
การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงเข้าสู่บททดสอบ
ระบบสมการเชิงเส้นเข้าสู่บททดสอบ
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเข้าสู่บททดสอบ
PHP Warning: PHP Startup: Invalid library (maybe not a PHP library) 'chartdir.dll' in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\phpchartdir530.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\php_imagick.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0