แบบทดสอบ

อัตนัย
ยังไม่มีแบบทดสอบ
ปรนัย
ยังไม่มีแบบทดสอบ
PHP Warning: PHP Startup: Invalid library (maybe not a PHP library) 'chartdir.dll' in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\phpchartdir530.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\php_imagick.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: mysql_connect(): Acc่s refus้ pour l'utilisateur: 'u490510880'@'@localhost' (mot de passe: OUI) in D:\inetpub\wwwroot\u490510880\config.inc.php on line 10 PHP Notice: Undefined variable: rows1 in D:\inetpub\wwwroot\u490510880\test.php on line 52 PHP Notice: Undefined variable: rows1 in D:\inetpub\wwwroot\u490510880\test.php on line 54 PHP Notice: Undefined variable: rows2 in D:\inetpub\wwwroot\u490510880\test.php on line 61 PHP Notice: Undefined variable: rows2 in D:\inetpub\wwwroot\u490510880\test.php on line 63